Obchodní podmínky původní

Tímto oznamujeme, že byly změněny obchodní podmínky, zde čtěte obchodní podmínky platné od 28.10.2014

Původní obchodní podmínky internetového obchodu platné do 27.10.2014 viz níže:

I.

Všeobecná část

1)         Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.budtesexy.cz, provozovaném provozovatelem Markem Červenkou a upravují vztahy mezi dodavatelem, provozovatelem internetového obchodu www.budtesexy.cz, kterým je Marek Červenka, místem podnikání Rubešova 1285/16, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ: 69261342, DIČ: CZ 77 04 25 21 16 (plátce DPH) na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Správa e-shopu Š.Kopelentová. Provozovatel je plátce DPH. Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele.

2)         Veškeré smluvní vztahy, které se řídí těmito obchodními podmínkami se uzavírají v souladu s právním řádem České republiky.

3)         Je-li smluvní stranou dodavatele spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.) v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

4)         Je-li smluvní stranou dodavatele nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.) v platném znění

5)         Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou. Pokud se nepodaří sporná záležitost vyřešit smírně, bude o ni rozhodovat na návrh některého z účastníků, příslušný soud.

6)         Veškeré uvedené ceny jsou konečné včetně DPH a jsou platné do doby zaslání zboží zákazníkovi

II.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

III.

Objednávka zboží

1)         Seznam zboží na stránkách www.budtesexy.cz je katalogem běžně prodávajícím dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

2)         Za účelem objednávky spotřebitel vybere zboží dle katalogu, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je pro obě strany závazná.

3)         Veškeré ceny uvedené dodavatelem jsou konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků a jsou platné v okamžiku objednání zboží spotřebitelem. Tato konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

4)         Ceny objednaného zboží jsou konečné, včetně DPH a jsou platné do doby zaslání spotřebiteli.

5)         Spotřebitel i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku potvrzení objednávky. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (např. výrobce přestal zboží prodávajícímu dodávat, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, zboží není skladem, adresa uvedená kupujícím neexistuje). V případě, že spotřebitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

6)         Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele se spotřebitelem, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

7)         Dodavatel si vyhrazuje u zboží, kterým jsou přírodniny a unikátní kusy, které mají určité drobné odlišnosti, možnou odchylnost barevného odstínu, popřípadě odchylku ve váze či v rozměru zboží oproti fotografii uvedené na stránkách www.budtesexy.cz. Fotografie na stránkách www.budtesexy.cz jsou uvedeny jako ilustrační. Dodavatel zasílá objednané zboží vždy co nejvíce podobné ilustrační fotografii a se zachováním veškerých parametrů v popisu zboží.

IV.

Kupní smlouva

1)         Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách www.budtesexy.cz, vyjadřuje dodavatel vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za uvedených podmínek.

2)         Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka spotřebitele. Potvrzením o přijetí objednávky (formou emailu) dodavatelem se považuje kupní smlouva za uzavřenou.

3)         Již uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran.

4)         Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je spotřebitel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V.

Odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

1)         Spotřebitel, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod, telefonem, faxem, atd.), má právo od této smlouvy odstoupit ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V takovém případě je spotřebitel povinen svůj projev vůle o dostoupení od smlouvy doručit dodavateli nejpozději do 14. dne od převzetí věci (a to písemnou formou, s uvedením bankovního účtu, kam má být peněžité plnění prodávajícím zasláno) a dále musí vrátit zboží v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, návodu, apod.) a s dokladem o koupi zboží (či s jiným dokladem prokazující koupi výrobku u prodávajícího).

2)         Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli bezodkladně vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může dodavatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Dodavatel spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

3)         V případě postupu podle předchozího odstavce, vrátí dodavatel spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení zaplacenou kupní cenu a to na běžný účet spotřebitele, který spotřebitel uvedl v písemném odstoupení od smlouvy. Náklady na dopravu při vracení zboží hradí dodavatel. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může dodavatel navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

4)         Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv uvedených v ust. § 1837:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
na dodávku novin, periodik a časopisů
spočívající ve hře nebo loterii

5) pokud ze zboží byly odstraněny visačky, které jsou nedílnou součástí zboží a prokazují jeho nepoužití, má se za to, že zboží bylo zákazníkem již použito a není možné ho tudíž vrátit jako nepoužité dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

6) pro odstoupení od smlouvy je nutné vypnit přiložený formulář, který je nedílnou součástí faktury za zboží. Formulář musí být vyplněn řádně včetně čísla běžného účtu, kam má být vrácena hotovost. Vrácení hotovosti jiným způsobem není možné

VI.

Platební podmínky

1)         Dodavatel akceptuje následující platební podmínky:

a)      platba v hotovosti při nákupu

b)      platba předem bankovním převodem (na základě platebních informací zaslaných v potvrzovacím emailu u objednávky)

c)      na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Česká pošta s.p.)

d)      bezhotovostní platba pomocí platebního systému PayPal

2)         Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na spotřebitele.

3)         Splátkový prodej internetový obchod budtesexy.cz neumožňuje.

VII.

Dodání zboží, poštovné, balné

1)         Dodavatel dodává zboží na adresu spotřebitele uvedenou v objednávce prostřednictvím České pošty s.p., a to na dobírku, obchodním balíkem nebo normálním balíkem, dle velikosti a charakteru objednaného zboží.

2)         Poštovné a balné pro Českou republiku je 100,- Kč na dobírku, 90,- Kč při platbě převodem, platební kartou či prostřednictvím PayPal.

3)         Poštovné a balné u objednávky nad 1500,- Kč do váhy 3 kg v rámci České republiky je zdarma.

4)         Minimální výše objednávky je stanovena ve výši 150,- Kč. Při objednávce do 200,- Kč je požadována platba předem, a to na bankovní účet prodávajícího.

5)         Poštovné pro Slovenskou republiku činí cca 5 € (120,- Kč).

VIII.

Dodací lhůta

1)         Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 1-7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

2)         Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou spotřebitel stanovil v objednávce.

IX.

Ochrana osobních údajů

1)         Dodavatel uchovává, se souhlasem spotřebitelů, jejich osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek spotřebitelů v budoucnu. Osobní údaje spotřebitelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje spotřebitelů dodavatel nepředává žádné další osobě. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00035672.

2)         Pokud spotřebitel projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem nebo telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.

3)         Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu v případě změny uchovaných skutečností.

4)         Osobní údaje, na základě písemné žádosti spotřebitele, budou odstraněny z databáze, a to prostřednictvím emailové zprávy na admin|at|budtesexy.cz

X.

Reklamační řád

1)         Odpovědnost dodavatele za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Pokud není uvedeno jinak, je poskytována záruka na zboží v zákonné délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2)         Spotřebitel je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od dodavatele, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může spotřebitel převzetí odmítnout. V případě, že zboží při převzetím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má spotřebitel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele, buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3)         Reklamaci lze uplatnit vůči dodavateli

a)      poštou na adrese místa podnikání dodavatele Rubešova 1285/16, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

b)      e-mailem na adrese admin|at|budtesexy.cz

c)      osobně na adrese Rubešova 1285/16, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

4)         Spotřebitel je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (doložením dokladu o vlastnictví zboží – např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací).

5)         Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne, kdy uplatnění reklamace došlo dodavateli. Dodavatel vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace a dále vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace a to e-mailem ve lhůtě pro vyřízení reklamace.

6)         Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a dodavatel povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

7)         Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

8)         Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

9)         Dodavatel neodpovídá za vady způsobené zejména:

nesprávným užívání či skladováním zboží
neodborným zásahem do zboží nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží, mechanickým nebo chemickým poškozením
nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání včetně nadměrného zatěžování a užívání v rozporu s technologickými či jinými podmínkami užívání zboží.

XI.

Závěrečná ustanovení

1)         Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den uzavření kupní smlouvy. Momentem uzavření kupní smlouvy spotřebitel přistupuje ke všem ustanovením obchodních podmínek v platném znění v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.

2)         Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.listopadu 2013 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Každou změnu je však povinen uveřejnit neprodleně na svých internetových stránkách.

Zavolejte nám

603 729 317
v pracovní dny od 9:00 do 16:00

Proč nakupovat u nás?

  • zboží máme skladem
  • rychlá expedice
  • zasíláme po celé ČR

Aktuality

Svůdné košilky a župany

Odhoďte flanelové pyžamo, jaro je tady, tak buďte sexy

Módní trendy - bílé šaty

Bílé šaty dle módních trendů

Budtesexy.cz hledá modelky

hledáme modelky pro focení našeho oblečení